Postup pri odovzdávaní dokumentácie

V lehote 5 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu (ďalej len „zmluva“) je správca pohľadávky štátu povinný odovzdať Slovenskej konsolidačnej, a.s. (ďalej len „SK, a.s.“) všetky doklady a poskytnúť všetky informácie týkajúce sa pohľadávok, ktoré sú predmetom konsolidácie podľa zmluvy. 

V zmysle článku IV. bod 2. zmluvy je správca povinný oznámiť poverenej osobe termín odovzdania dokumentácie k pohľadávkam v dostatočnom časovom predstihu, najmenej však 2 pracovné dni vopred.

Odovzdávanie a preberanie dokumentácie sa uskutoční v priestoroch SK, a.s. na základe vypracovaných odovzdávacích protokolov, ktoré podpíšu poverené osoby odovzdávajúceho a preberajúceho. 

UPOZORNENIE
Vzory odovzdávacieho protokolu a poverenia na odovzdanie dokumentácie sú uvedené v časti DOKUMENTY.