Iveta Kráľová

Číslo OV: 173/2017 zo dňa 11.9.2017
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K025748
Subjekt: Iveta Kráľová

Spisová značka sprácovského spisu: 31K/42/2015 - S12 Spisová značka súdného spisu: 31K/42/2015

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Kráľová Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Kamanová 16, 956 12 Kamanová, IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 6.12.1971 Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Vlasta Suchanová

Druh podania: Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu

Správca v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu vyhlasuje IV. kolo ponukového konania na predaj majetku úpadcu - súborov hnuteľných vecí podľa vytvorených súborov

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1712578

 


Dátum 12. 9. 2017