MILWOOD, s.r.o.

Číslo OV: 173/2017 zo dňa 11.9.2017
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K025856
Subjekt: MILWOOD, s.r.o.

Spisová značka sprácovského spisu: 30K/10/2013/S714 Spisová značka súdného spisu: 30K/10/2013

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MILWOOD, s.r.o. Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Chlmecká 319/4, 07617 Nižný Žipov, IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36211729 Titul, meno a priezvisko správcu: Doc. JUDr. Ján Pirč CSc.

Druh podania: Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu

Predaj pohľadávky

Doc. JUDr. Ján Pirč, CSc., správca úpadcu MILWOOD, s.r.o., v konkurze, IČO 36 211 729, Chlmecká 4, 076 17 Nižný Žipov, ponúka v 6. kole na predaj judikovanú pohľadávku úpadcu vo výške 6 638,78€ voči dlžníkovi - František Holemý, Masarykovo nám. 57, Bystřice nad Pernštejnem, Česká republika, za najvyššiu ponuku bez stanovenia najnižšej ceny.

 

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1712620

 

 


Dátum 12. 9. 2017