Štefan Takáč

Číslo OV: 173/2017 zo dňa 11.9.2017
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K025857
Subjekt: Štefan Takáč

Spisová značka sprácovského spisu: 26OdK/10/2017 S1714 Spisová značka súdného spisu: 26OdK/10/2017

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Takáč Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Alžbetina 665/30, 04001 Košice, Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Ján Bodnár

Druh podania: Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA

 

JUDr. Ján Bodnár, správca majetku úpadcu Štefan Takáč, nar. 29.06.1970, bytom Alžbetina 665/30, 040 01 Košice, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Košice I pod sp. zn. 26OdK/10/2017 týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) ponukové konanie na speňaženie súboru majetku vo vlastníctve dlžníka.

 

Kolo: Prvé

Predmet: Súbor hnuteľných vecí:

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1712669

 


Dátum 12. 9. 2017