City Projects, s.r.o. "v konkurze"

Číslo OV: 174/2017 zo dňa 12.9.2017
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K026027
Subjekt: City Projects, s.r.o. "v konkurze"

Spisová značka sprácovského spisu: 32K/46/2015 S1240 Spisová značka súdného spisu: 32K/46/2015

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: City Projects, s.r.o. "v konkurze" Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Betliarska 12, 85107 Bratislava, IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44116390 Titul, meno a priezvisko správcu: Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.

Druh podania: Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o konaní verejného ponukového konania

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1713402

 


Dátum 13. 9. 2017