Ján Proksa

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Proksa Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Bellova 63, 83101 Bratislava, IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.9.1960 Titul, meno a priezvisko správcu: JUSTICIA Recovery k. s.

Druh podania: Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O DRAŽBE

 

 

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1713476


Dátum 13. 9. 2017