Peter Klučovský

Číslo OV: 28/2018 zo dňa 8.2.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K008825
Subjekt: Peter Klučovský

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1807774


Dátum 9. 2. 2018