Miroslav Medňanský

Číslo OV: 71/2018 zo dňa 12.4.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K024107
Subjekt: Miroslav Medňanský

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1849163


Dátum 13. 4. 2018