Máňová Alena

Číslo OV: 72/2018 zo dňa 13.4.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K024647
Subjekt: Máňová Alena

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1849941


Dátum 16. 4. 2018