Číkošová Eva

Číslo OV: 108/2018 zo dňa 6.6.2018
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K039532
Subjekt: Číkošová Eva

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1889386


Dátum 8. 6. 2018