LEEF Slovakia, s.r.o.

Číslo OV: 101/2018 zo dňa 28.5.2018
Typ dokumentu: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Značka dokumentu: X006602
Subjekt: LEEF Slovakia, s.r.o.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1881695


Dátum 12. 6. 2018