FEKO s.r.o.

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FEKO s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Dúbrava 551 551, 032 12 Dúbrava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 888 051
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Lenka Maďarova

 

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Druh podania:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu:

 

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA - PREDAJ PODNIKU

JUDr. Lenka Maďarová, so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, správca konkurznej podstaty úpadcu: FEKO s.r.o., so sídlom: 032 12 Dúbrava 551, IČO: 45 888 051, sp.zn. správc.spisu: 2K/12/2017/S1448, týmto na základe záväzného pokynu uloženého zástupcom veriteľov Daňový úrad Žilina v zastúpení Slovenská konsolidačná, a.s., ktorým bola odmietnutá víťazná ponuka, vyhlasuje 3. kolo verejné ponukové konanie na speňaženie podniku úpadcu, pozostávajúci z nasledovného súboru majetku:

 

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2099235


Dátum 12. 3. 2019