BÚTORKY, a.s. v konkurze

Číslo OV: 52/2019 zo dňa 14.3.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K022362
Subjekt: BÚTORKY, a.s. "v konkurze"


Spisová značka sprácovského spisu: 3K/4/2017 S 1336 

Spisová značka súdného spisu: 3K14/2017

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BÚTORKY, a.s. "v konkurze" Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Kysucká cesta 1, 01001 Žilina,  IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36011941 Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Milota Ferenčíková PhD.

 

Druh podania: Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu

VÝZVA na predkladanie záväzných ponúk týkajúcich sa podmienok, za ktorých predkladateľ ponuky uzavrie kúpnu zmluvu  s vyhlasovateľom

 

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2104533

 

 


Dátum 15. 3. 2019