Balog Igor

Číslo OV: 52/2019 zo dňa 14.3.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K022537
Subjekt: Balog Igor


Spisová značka sprácovského spisu: 32OdK/483/2018 S1910

Spisová značka súdného spisu: 32OdK/483/2018

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balog Igor Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Žbince 99, 07216 Žbince,  IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.8.1972 Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Martin Morochovič

 

Druh podania: Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA

JUDr. Martin Morochovič, správca úpadcu Igor Balog, narodený: 31.8.1972, bytom: Žbince 99, 07216 Žbince týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167o v spojení s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov ponukové konanie na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.

 

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2104493

 


Dátum 15. 3. 2019