Aneta Tankinová

Číslo OV: 73/2019 zo dňa 12.4.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K031364
Subjekt: Aneta Tankinová

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2131695


Dátum 15. 4. 2019