Miksa Daniel

Číslo OV: 131/2019 zo dňa 10.7.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K059092
Subjekt: Miksa Daniel


Spisová značka sprácovského spisu: 5OdK/80/2019 S1432

Spisová značka súdného spisu: 5OdK/80/2019


Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miksa Daniel

Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: I.Madácha 727 / 3, 99001 Veľký Krtíš, 

IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.5.1978

Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Katarína Milanská

 

Druh podania: Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka:  Daniel Miksa, nar. 28.05.1978, trvale bytom I. Madácha 727/3, 990 01 Veľký Krtíš, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Daniel Miksa D&M, s miestom podnikania : I. Madácha 727/3, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 43 785 247. Mgr. Katarína Milanská so sídlom kancelárie Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen týmto, podľa ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z.z., Zákon o konkurze a reštrukturalizácii, vyhlasuje 1. kolo ponukového konania, za účelom predaja majetku z konkurznej podstaty, evidovanej v súpise majetku konkurznej podstaty:

 

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2212395

 


Dátum 11. 7. 2019