Oto Zachej - Penzión Zachej

Číslo OV: 130/2019 zo dňa 9.7.2019
Typ dokumentu: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Značka dokumentu: X021228
Subjekt: 

 

A. Označenie dražobníka
 I. Obchodné meno/meno a priezvisko: Aukčný Dom, s.r.o
 II. Sídlo/bydlisko:
 a) Názov ulice/verejného priestranstva: Pribinova
 b) Orientačné/súpisné číslo: 462/84
 c) Názov obce: Hlohovec
 d) PSČ: 92001
 e) Štát: Slovenská republika
 III. Zapísaný: OR Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo 13951/T
 IV. IČO/dátum narodenia: 36253073

 

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

 

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2210934

 

 


Dátum 12. 7. 2019