Miroslav Šimko

Číslo OV: 161/2019 zo dňa 21.8.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K073135
Subjekt: Miroslav Šimko

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2250807


Dátum 22. 8. 2019