Viera Varholová

Číslo OV: 166/2019 zo dňa 28.8.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K075992
Subjekt: Viera Varholová

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2258164

 


Dátum 3. 9. 2019