Poľnohospodárske družstvo Agrokombinát Dolná Nitra

Číslo OV: 173/2019 zo dňa 9.9.2019
Typ dokumentu: Predaj majetku - správca konkurznej podstaty
Značka dokumentu: X028204
Subjekt: Poľnohospodárske družstvo Agrokombinát Dolná Nitra

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2267125


Dátum 10. 9. 2019