Lakyová Michaela, Mgr.

Číslo OV: 192/2019 zo dňa 4.10.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K088801
Subjekt: Lakyová Michaela, Mgr.


Spisová značka sprácovského spisu: 29OdK/77/2019 S1359

Spisová značka súdného spisu: 29OdK/77/2019


Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lakyová Michaela, Mgr. Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: (t. č. J. Wolkra 1840/A, 955 01 Topoľčany) Topoľčany -, 95501 Topoľčany,  IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.3.1973 Titul, meno a priezvisko správcu: SKP, k. s.

 

Druh podania: Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu

VYHLÁSENIE 3. KOLA PONUKOVÉHO KONANIA NA PREDAJ MAJETKU ÚPADCU:

SKP, k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO: 44 915 691 (ďalej len „správca“), správca dlžníka: Mgr. Michaela Lakyová, J. Wolkra 1840/6, 955 01 Topoľčany, IČO:  /r.č.: / nar.: 12.03.1973, (ďalej len „dlžník“) vyhlasuje v súlade s §167n ods. 1 v spojení s § 167p ods. 1 ZKR ponukové konanie na predaj majetku úpadcu podliehajúceho konkurzu.

 

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2294251

 


Dátum 7. 10. 2019