Ján Žoldák

Číslo OV: 192/2019 zo dňa 4.10.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K088880
Subjekt: Ján Žoldák


Spisová značka sprácovského spisu: 2K/42/2012 S1153

Spisová značka súdného spisu: 2K 42/2012


Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Žoldák Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: ČSA 21, 974 01 Banská Bystrica,  IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.8.1942 Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Ladislav Kokavec

 

Druh podania: Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu

 

Ing. Ladislav Kokavec, so sídlom kancelárie J. Vargu 16, 984 01 Lučenec, správca konkurznej podstaty úpadcu: Ján Žoldák,  nar. 19.08.1942, bytom ČSA 21, 974 01 Banská Bystrica,  v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu zo dňa 03.07.2019 vyhlasuje  v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZKR“) ponukové konanie na speňaženie majetku vo vlastníctve úpadcu.

 

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2294076

 


Dátum 7. 10. 2019