Ondrejka Roman

Číslo OV: 192/2019 zo dňa 4.10.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K088798
Subjekt: Ondrejka Roman


Spisová značka sprácovského spisu: 31OdK/71/2019 S1932

Spisová značka súdného spisu: 31OdK/71/2019


Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrejka Roman

Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Hostie ( t.č. 951 92 Žikava 2) 265, 95193 Hostie,  IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.9.1971

Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Ing. Michaela Vadkerti

 

Druh podania: Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu

 

Mgr. Ing. Michaela Vadkerti, zn. spr:  S 1932, sídlo kancelárie: Hlavné námestie 831/9, 940 02 Nové Zámky správca majetku dlžníka: Roman Ondrejka, nar. 07.09.1971, bytom 951 93 Hostie 265, t.č. 951 92 Žikava 2, podnikajúci pod obchodným menom: Roman Ondrejka ALEXIVA, s miestom podnikania 951 93 Hostie 265, IČO: 41 041 950, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 16.08.2018 v konkurznom konaní č. k. 31OdK/71/2019 na účely speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu v súlade s §167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ZKR“)  vyhlasuje III. kolo verejného ponukového konania na odpredaj hnuteľného majetku dlžníka zahrnutého do súpisu všeobecnej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku č. 154/2019 dňa 12.08.2019 (K069808):

 

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2294193 

 


Dátum 7. 10. 2019