Ján Badžo

Číslo OV: 191/2019 zo dňa 3.10.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K088482
Subjekt: Ján Badžo 


Spisová značka sprácovského spisu: 2OdK/684/2019 S1093

Spisová značka súdného spisu: 2OdK/684/2019


Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Badžo  Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Stráne pod Tatrami 84, 059 76 Stráne pod Tatrami,  IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.11.1968 Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Jozef Jaroščák ml.

 

Druh podania: Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA

 

JUDr. Jozef Jaroščák, ml., správca majetku dlžníka: Ján Badžo, nar. 12.11.1968, trvale bytom: Stráne pod Tatrami 84, 059 76 Stráne pod Tatrami, so sídlom kancelárie správcu: Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov, tel.: 054/474 6272 email: judr.jaroscak@gmail.com, konkurzné konanie vedené Okresnom súde Prešov, pod sp. zn.: 2OdK/684/2019, týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) ponukové konanie na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.

 

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2292601

 


Dátum 7. 10. 2019