Peter Adamčík

Číslo OV: 194/2019 zo dňa 8.10.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K089788
Subjekt: Peter Adamčík


Spisová značka sprácovského spisu: 31K/30/2007 S752

Spisová značka súdného spisu: 31K/30/2007


Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Adamčík

Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Chrastné 71, 04444 Chrastné, 

Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Iveta Petejová

 

Druh podania: Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu

Ponuka na predaj majetku:

JUDr. Iveta Petejová - správca podstaty, so sídlom Hlavná 20, 040 01 Košice, úpadcu: Peter Adamčík, Chrastné 71, 044 44 Chrastné, nar. 30.06.1979 , IČO: 40 151 522 v zmysle udeleného záväzného pokynu na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu - veľkokuchynské zariadenie ponúka na predaj mimo dražby veľkokuchynské zariadenie, podiel úpadcu : 1/1, zverejnené v súpisu oddelenej podstaty v OV SR č. 69B/2008, K001894 v znení aktualizácií zverejnených v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky.

 

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2297548

 


Dátum 9. 10. 2019