Poľnohospodárske družstvo Agrokombinát Dolná Nitra

Číslo OV: 7/2020 zo dňa 13.1.2020
Typ dokumentu: Predaj majetku - správca konkurznej podstaty
Značka dokumentu: X000886
Subjekt: Poľnohospodárske družstvo Agrokombinát Dolná Nitra

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2404265


Dátum 14. 1. 2020