PRO UNITED s. r. o.

Číslo OV: 24/2020 zo dňa 5.2.2020
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K010755
Subjekt: PRO UNITED s. r. o.


Spisová značka sprácovského spisu: 32K/8/2019 S714

Spisová značka súdného spisu: 32K/8/2019


Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PRO UNITED s. r. o.

IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36644366

Titul, meno a priezvisko správcu: Doc. JUDr. Ján Pirč CSc.

 

Druh podania: Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu

Správca úpadcu PRO UNITED s.r.o. v konkurze, IČO: 36 644 366, kpt. Nálepku 20, 071 01 Michalovce, konkurz na majetok úpadcu vedený na Okresnom súde Košice I pod sp.zn. 32K/8/2019 na základe záväzného pokynu zástupcu konkurzných veriteľov, ktorým je Daňový úrad Košice, v zastúpení Slovenská konsolidačná, a.s., na účely speňaženia majetku, tvoriaceho všeobecnú podstatu úpadcu (zverejnený v OV č. 236/2019), vyhlasuje I. kolo verejného ponukového konania na odpredaj peňažných pohľadávok, každú z nich samostatne:

 

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2436151


Dátum 14. 2. 2020