Michal Králik

Číslo OV: 24/2020 zo dňa 5.2.2020
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K010478
Subjekt: Michal Králik


Spisová značka sprácovského spisu: 9OdK/297/2019 S1489

Spisová značka súdného spisu: 9OdK/297/2019


Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Králik 

IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1980

Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Eva Plichtová PhD.

 

Druh podania: Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu

JUDr. Eva Plichtová PhD., správca konkurznej podstaty dlžníka Michal Králik, nar. 25.12.1980, bytom Zelená 3739/9, 036 08 Martin-Priekopa, týmto v zmysle § 167p zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že v konkurznom konaní sp.zn. 9Odk/297/2019 ponúka na predaj majetok dlžníka a to:

 

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2435713

 


Dátum 14. 2. 2020