MEGAWATT - SK, s. r. o.

Číslo OV: 28/2020 zo dňa 11.2.2020
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K012400
Subjekt: MEGAWATT - SK, s. r. o.


Spisová značka sprácovského spisu: 37K/32/2018 S1636 BA

Spisová značka súdného spisu: 37K/32/2018

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MEGAWATT - SK, s. r. o.

IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46613056 Titul, meno a priezvisko správcu: LexCreditor k.s.

 

Druh podania: Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O DRAŽBE

LexCreditor k.s., so sídlom Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava-Staré Mesto, značka správcu S1636, správca úpadcu MEGAWATT-SK, s.r.o., so sídlom Koceľova 9, 821 08 Bratislava, IČO: 46 613 056 (ďalej len „úpadca“), ako dražobník poverený výkonom dražby v zmysle § 92 ods.1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) za primeraného použitia zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a podľa záväzného pokynu zabezpečeného veriteľa vyhlasuje 1. kolo dražby majetku úpadcu, uvedeného v súpise oddelenej podstaty, zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 144/2019 dňa 29.07.2019 a zverejňuje nasledovné oznámenie o dražbe:

 

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2443742

 


Dátum 14. 2. 2020