Ing. Peter Beniač

Číslo OV: 29/2020 zo dňa 12.2.2020
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K013077
Subjekt: Ing. Peter Beniač


Spisová značka sprácovského spisu: 1OdK/260/2019 S 1744

Spisová značka súdného spisu: 1OdK/260/2019

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Peter Beniač

IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.9.1957 Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Mária Kostolná

 

Druh podania: Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o prvom kole ponukového konania

Správca v súlade s § 167n ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na predaj majetku podliehajúcemu konkurzu, a to nehnuteľných vecí v podielovom spoluvlastníctve Dlžníka Ing. Peter Beniač, nar. 21.09.1957, trvale SNP 746/5, 022 01 Čadca – U Hluška, vedene´ho v súpise všeobecnej podstaty, zverejnenom v Obchodnom vestníku č. OV 192/2019 dňa 4.10.2019, a to položky č:

 

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2445951

 


Dátum 14. 2. 2020