Melicherčík Radoslav

Číslo OV: 54/2020 z 18.3.2020
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K024683
Subjekt: Melicherčík Radoslav

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2491218


Dátum 24. 3. 2020