Petra Malášková

Číslo OV: 91/2020 zo dňa 14.5.2020
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K038216
Subjekt: Petra Malášková

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2539257


Dátum 18. 5. 2020