GIBALEX spol. s r.o.

Číslo OV: 142/2020 zo dňa 24.7.2020
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K057514
Subjekt: GIBALEX spol. s r.o.


Spisová značka sprácovského spisu: 38K/18/2018 S1070

Spisová značka súdného spisu: 38K/18/2018


Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GIBALEX spol. s r.o. 

Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Peter Frajt

 

Druh podania: Iné zverejnenie

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA:

Správca úpadcu GIBALEX spol. s r.o., so sídlom Slovenskej armády 48, 914 41  Nemšová, IČO: 31 408 401,   vyhlasuje v súlade s ustanovením § 92 ods. 1/ písm. d) zákona 7/2005 Z.z. ponukové konanie na speňaženie hnuteľnej veci – motorového vozidla VOLKSWAGEN TOUAREG EČ: TN881CL, dátum prvej evidencie 19.4.2007, farba čierna metalíza, počet najazdených kilometrov 200.000 

 

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2624929

 

 


Dátum 28. 7. 2020