PEROSA & KODEXI, s.r.o. v likvidácii

Číslo OV: 144/2020 zo dňa 28.7.2020
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K058387
Subjekt: PEROSA & KODEXI, s.r.o. "v likvidácii"


Spisová značka sprácovského spisu: 2K 2/2020 S1826

Spisová značka súdného spisu: 2K 2/2020


Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PEROSA & KODEXI, s.r.o. "v likvidácii"

Titul, meno a priezvisko správcu: RESKON, k.s.

 

Druh podania: Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu

RESKON, k.s., správca majetku dlžníka PEROSA & KODEXI, s.r.o. „v likvidácii“, Vajanského 93/5068, 984 01 Lučenec, IČO: 36049549, č.k. 2K 2/2020 v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) ZKR ponúka v I. kole verejného ponukového konania hnuteľný majetok:

 

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2627826

 


Dátum 30. 7. 2020