PB Power Trade, a.s.

Číslo OV: 144/2020 zo dňa 28.7.2020
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K058357
Subjekt: PB Power Trade, a.s.


Spisová značka sprácovského spisu: 4K/25/2014 S1680

Spisová značka súdného spisu: 4K/25/2014


Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PB Power Trade, a.s. 

Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Jaroslav Jakubčo PhD.

 

Druh podania: Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o treťom ponukovom konaní

JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca úpadcu PB Power Trade, a.s., so sídlom Za plavárňou 3937/1, 010 08 Žilina, IČO : 44 063 555, týmto vyhlasuje tretie ponukové konanie (ďalej len „ponukové konanie“) na speňaženie majetku tvoriaceho oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951.  

 

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2628086


Dátum 30. 7. 2020