Domáce potreby Bratislava, š.p. v likvidácií

Číslo OV: 144/2020 zo dňa 28.7.2020
Typ dokumentu: Predaj majetku - správca konkurznej podstaty
Značka dokumentu: X028342
Subjekt: Domáce potreby Bratislava, štátny podnik v likvidácií

Správca konkurznej podstaty
Meno: JUDr. Magdaléna Kollárová
Sídlo/Bydlisko:  , Bratislava, 

Úpadca
Obchodné meno/Meno a priezvisko: Domáce potreby Bratislava, štátny podnik v likvidácií
Sídlo/Bydlisko: Legionárska 1/C, 83104 Bratislava,  IČO/Dátum narodenia: 00021288

 

Vyhlasuje: VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE.

JUDr. Magdaléna Kollárová – správca č. S493, sídlo správcu:  Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava,:, t.č. 02/55574597, e-mail: judr.kollarova@legalskills.sk v konkurznom konaní na Krajskom súde v Bratislave, č. k. 1K 37/1998, voči úpadcovi: Domáce potreby Bratislava, štátny podnik v likvidácií, Tomášikova 14, 826 67 Bratislava, IČO: 00 021 288, ponúka na predaj:

 

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2628359


Dátum 30. 7. 2020