Štefan Morávka

Číslo OV: 144/2020 zo dňa 28.7.2020
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K058234
Subjekt: Štefan Morávka


Spisová značka sprácovského spisu: 32OdK/45/2020 S 1483

Spisová značka súdného spisu: 32OdK/45/2020


Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Morávka

Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Martin Jacko

 

Druh podania: Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu

Vzhľadom na skutočnosť, že v prvom kole ponukového konania nebola správcovi doručená žiadna ponuka, ako správca konkurznej podstaty dlžníka, pána Štefana Morávku, Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice, Trojičné námestie 11, 821 06 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia: 14.05.1973 (ďalej v texte len ako „Dlžník“), týmto vyhlasujem v zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len ako „ZKR“) druhé kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve Dlžníka.

 

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2627952

 


Dátum 30. 7. 2020