Mišariko Emil

Číslo OV: 144/2020 zo dňa 28.7.2020
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K058430
Subjekt: Mišariko Emil


Spisová značka sprácovského spisu: 3OdK/90/2020 S1442

Spisová značka súdného spisu: 3OdK/90/2020


Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mišariko Emil

Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Marta Prigancová

 

Druh podania: Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu

Ing. Marta Prigancová, správca konkurznej podstaty dlžníka: Emil Mišariko, nar. 04.03.1985, Tvarožná 111, 059 71 Tvarožná, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Emil Mišariko, IČO: 51884879, s miestom podnikania 05971 Tvarožná 111, konkurz vedený Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 3OdK/90/2020, týmto v zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) vyhlasuje tretie kolo ponukového konania na speňaženie majetku všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 115/2020 zo dňa 17.06.2020, podanie K047615.

 

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2627920


Dátum 31. 7. 2020