Lakatos Veronika

Číslo OV: 144/2020 zo dňa 28.7.2020
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K058499
Subjekt: Lakatos Veronika


Spisová značka sprácovského spisu: 31OdK/257/2019 S1283

Spisová značka súdného spisu: 31OdK/257/2019


Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lakatos Veronika

Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Ondrej Gajdošech

 

Druh podania: Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu

JUDr. Ondrej Gajdošech, správca dlžníka Veronika Lakatos, nar.: 31.10.1966, bytom: Ruská 78, 076 77 Ruská, vyhlasuje 3. kolo verejného ponukového konania na speňaženie pohľadávok, ktoré boli zapísané do súpisu všeobecnej podstaty pod poradovými číslami 1. a 2., zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 174/2019 dňa 10.09.2019, a to:

 

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2628231


Dátum 31. 7. 2020