Svetlana Paľová

Číslo OV: 173/2020 zo dňa 8.9.2020
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K067748
Subjekt: Svetlana Paľová

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2671867


Dátum 9. 9. 2020