Predaje majetku

22. 9. 2017

DUPOS dražobná, spol. s r.o.

Číslo OV: 165/2017 zo dňa 28.8.2017
Typ dokumentu: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Značka dokumentu: X004890
Subjekt:

A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko: DUPOS dražobná, spol. s r.o.
II. Sídlo/bydlisko:
a) Názov ulice/verejného priestranstva: Tamaškovičova
b) Orientačné/súpisné číslo: 17
c) Názov obce: Trnava
d) PSČ: 91701
e) Štát: Slovenská republika
III. Zapísaný: OR Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo 11681/T
IV. IČO/dátum narodenia: 36233935

B. Oznacenie navrhovateľov
1.
I. Obchodné meno/meno a priezvisko: Slovenská sporiteľňa, a.s.
II. Sídlo/bydlisko:
a) Názov ulice/verejného priestranstva: Tomášikova
b) Orientačné/súpisné číslo: 48
c) Názov obce: Bratislava
d) PSČ: 832 37
e) Štát: Slovenská republika
III. Zapísaný: ,
IV. IČO/dátum narodenia: 00151653

C. Miesto konania dražby: Hotel Arcade, Námestie SNP 5, 974 01 Banská Bystrica, malý salónik na 1. poschodí

D. Datum konania dražby: 26.9.2017

E. Čas konania dražby: 10:30 hod.

F. Kolo dražby: prvá dražba

G. Predmet drazby:

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1706623

20. 9. 2017

KOVOD, a.s. "v konkurze"

Číslo OV: 176/2017 zo dňa 14.9.2017
Typ dokumentu: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
Značka dokumentu: X005146
Subjekt:

A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko: ProAuctio s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko:
a) Názov ulice/verejného priestranstva: Horná
b) Orientačné/súpisné číslo: 2
c) Názov obce: Banská Bystrica
d) PSČ: 97401
e) Štát: Slovenská republika
III. Zapísaný: OR Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo 17775/S
IV. IČO/dátum narodenia: 45408441

B. Oznacenie navrhovateľov
1.
I. Obchodné meno/meno a priezvisko: JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca úpadcu: KOVOD, a.s. "v konkurze", so sídlom: Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 052 957
II. Sídlo/bydlisko:
a) Názov ulice/verejného priestranstva: Mladých budovateľov
b) Orientačné/súpisné číslo: 2
c) Názov obce: Banská Bystrica
d) PSČ: 974 11
e) Štát: Slovenská republika
III. Zapísaný: ,
IV. IČO/dátum narodenia: 20.7.1979

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1715146

20. 9. 2017

KOVOD, a.s. "v konkurze"

Číslo OV: 162/2017 zo dňa 23.8.2017
Typ dokumentu: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Značka dokumentu: X004820
Subjekt:

A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko: ProAuctio s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko:
a) Názov ulice/verejného priestranstva: Horná
b) Orientačné/súpisné číslo: 2
c) Názov obce: Banská Bystrica
d) PSČ: 97401
e) Štát: Slovenská republika
III. Zapísaný: OR Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo 17775/S
IV. IČO/dátum narodenia: 45408441

B. Oznacenie navrhovateľov
1.
I. Obchodné meno/meno a priezvisko: JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca úpadcu: KOVOD, a.s. "v konkurze", so sídlom: Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 052 957
II. Sídlo/bydlisko:
a) Názov ulice/verejného priestranstva: Mladých budovateľov
b) Orientačné/súpisné číslo: 2
c) Názov obce: Banská Bystrica
d) PSČ: 97411
e) Štát: Slovenská republika
III. Zapísaný: ,
IV. IČO/dátum narodenia: 46164928

 

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1704208

19. 9. 2017

Branislav Michalíček

Číslo OV: 176/2017 zo dňa 14.9.2017
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K026579
Subjekt: Branislav Michalíček

Spisová značka sprácovského spisu: 7OdK/5/2017 S566 Spisová značka súdného spisu: 7OdK/5/2017

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Branislav Michalíček Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Obec Važec 19, 03261 Važec, IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.3.1973 Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Ivan Fiačan PhD.

Druh podania: Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu

 

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1715069

 

19. 9. 2017

MEDICEN, spol. s r.o.

Číslo OV: 177/2017 zo dňa 18.9.2017
Typ dokumentu: Predaj majetku - správca konkurznej podstaty
Značka dokumentu: X005180
Subjekt: MEDICEN, spol. s r.o.

 

Úpadca
Obchodné meno/Meno a priezvisko: MEDICEN, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko: , Bratislava, IČO/Dátum narodenia: 34126252

Vyhlasuje:

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. so sídlom na ulici Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 44 088 833, sídlo príslušnej kancelárie Dunajská 48, 811 08 Bratislava zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka číslo: 578/S, značka správcu: S1240 (ďalej aj len ako „Správca“), správca úpadcu MEDICEN, spol. s r.o., so sídlom na ulici Jána Smreka 5, Bratislava, Slovenská republika, IČO: 34 126 252, zapísaného v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 11610/B (ďalej aj len ako „Úpadca“) v súlade so súhlasom Krajského súdu v Bratislave s pokračovaním speňažovania majetku podstaty zo dňa 23.06.2017 a v zmysle podmienok udelených opatrením Krajského súdu v Bratislave č.k. 8K/32/01-134 zo dňa 01.02.2002 vyhlasuje III. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku patriaceho do konkurznej podstaty Úpadcu mimo dražby v zmysle § 27 ods. 3 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1715974

 

19. 9. 2017

T.M.W. s.r.o.

Číslo OV: 177/2017 zo dňa 18.9.2017
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K026868
Subjekt: T.M.W. s.r.o.

Spisová značka sprácovského spisu: 3K/8/2011/S1520 Spisová značka súdného spisu: 3K/8/2011

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: T.M.W. s.r.o. Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Pribinova 6, 036 01 Martin, IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31647456 Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Jaroslav Plichta

Druh podania: Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o vyhlásení I. kola verejného ponukového konania

JUDr. Jaroslav Plichta, so sídlom kancelárie Radlinského 1718, Dolný Kubín 026 01, správca úpadcu T.M.W. s.r.o. so sídlom Pribinova 6, 036 01 Martin, IČO:31 647 456 (ďalej len "úpadca") v konkurznom konaní 3K/8/2011 vyhlasuje I. kolo verejného ponukového konania na majetok všeobecnej podstaty zverejnený v OV č.125/2013 zo dňa 2.7.2013 a to nasledovný majetok:

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1715708

 

18. 9. 2017

GRAND PHARMA, s.r.o. v konkurze

Číslo OV: 176/2017 zo dňa 14.9.2017
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K026523
Subjekt: GRAND PHARMA, s.r.o. v konkurze

Spisová značka sprácovského spisu: 29K/10/2012 S1369 Spisová značka súdného spisu: 29K/10/2012

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GRAND PHARMA, s.r.o. v konkurze Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Odbojárov 6, 91441 Nemšová, IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36340332 Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová

Druh podania: Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu

Predmetom speňažovania odpredajom z voľnej ruky je nasledovný majetok

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1714813

 

14. 9. 2017

ABR Plus, s.r.o.

Číslo OV: 172/2017 zo dňa 8.9.2017
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K025585
Subjekt:

Spisová značka sprácovského spisu: 31K/70/2013 S1091 Spisová značka súdného spisu: 31K/70/2013

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ABR Plus, s.r.o. Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Nový Salaš 44 , 04417 Nový Salaš, IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36797693 Titul, meno a priezvisko správcu: prof. JUDr. Ján Husár , CSc.

 

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1711777

13. 9. 2017

Ján Proksa

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Proksa Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Bellova 63, 83101 Bratislava, IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.9.1960 Titul, meno a priezvisko správcu: JUSTICIA Recovery k. s.

Druh podania: Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O DRAŽBE

 

 

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1713476

12. 9. 2017

MILWOOD, s.r.o.

Číslo OV: 173/2017 zo dňa 11.9.2017
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K025856
Subjekt: MILWOOD, s.r.o.

Spisová značka sprácovského spisu: 30K/10/2013/S714 Spisová značka súdného spisu: 30K/10/2013

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MILWOOD, s.r.o. Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Chlmecká 319/4, 07617 Nižný Žipov, IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36211729 Titul, meno a priezvisko správcu: Doc. JUDr. Ján Pirč CSc.

Druh podania: Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu

Predaj pohľadávky

Doc. JUDr. Ján Pirč, CSc., správca úpadcu MILWOOD, s.r.o., v konkurze, IČO 36 211 729, Chlmecká 4, 076 17 Nižný Žipov, ponúka v 6. kole na predaj judikovanú pohľadávku úpadcu vo výške 6 638,78€ voči dlžníkovi - František Holemý, Masarykovo nám. 57, Bystřice nad Pernštejnem, Česká republika, za najvyššiu ponuku bez stanovenia najnižšej ceny.

 

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1712620