Predaje majetku

16. 11. 2017

Peter Cintula - Stavebno - obchodná firma

Číslo OV: 207/2017 zo dňa 30.10.2017
Typ dokumentu: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Značka dokumentu: X006272
Subjekt:

Peter Cintula - Stavebno - obchodná firma

 

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1743296

16. 11. 2017

Poľnohospodárske družstvo Veľký Blh v konkurze

Číslo OV: 218/2017 zo dňa 15.11.2017
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K038454
Subjekt: Poľnohospodárske družstvo Veľký Blh v konkurze

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1753423

16. 11. 2017

František Hnát

Číslo OV: 217/2017 zo dňa 14.11.2017
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K038205
Subjekt: František Hnát

Spisová značka sprácovského spisu: 1OdK/103/2017S1308 Spisová značka súdného spisu: 1OdK/103/2017

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Hnát Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: - -, 08232 Chminianska Nová Ves, IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.5.1948 Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Jana Čepčeková

Druh podania: Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1752534

14. 11. 2017

Jozef Jablonka

Číslo OV: 215/2017 zo dňa 10.11.2017
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K037559
Subjekt: Jozef Jablonka

Spisová značka sprácovského spisu: 4OdK/35/2017 S1359 Spisová značka súdného spisu: 4OdK/35/2017

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Jablonka Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Banská Štiavnica -, 969 01 Banská Štiavnica, IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 3.11.1986 Titul, meno a priezvisko správcu: SKP, k.s.

Druh podania: Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1750883

14. 11. 2017

Krchňáková Janette

Číslo OV: 216/2017 zo dňa 13.11.2017
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K037760
Subjekt: Krchňáková Janette

Spisová značka sprácovského spisu: 6OdK/10/2017 S1664 Spisová značka súdného spisu: 6OdK/10/2017

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Krchňáková Janette Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Pluhová 62, 83102 Bratislava-Nové Mesto, IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.11.1972 Titul, meno a priezvisko správcu: Čechová Insolvency Services k.s.

 

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1751647

 

14. 11. 2017

FRANCIS, a.s.

Číslo OV: 215/2017 zo dňa 10.11.2017
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K037440
Subjekt: FRANCIS, a.s.

Spisová značka sprácovského spisu: 4R/3/2015 S1240 Spisová značka súdného spisu: 4R/3/2015

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FRANCIS, a.s. Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Cintorínska 22 , 81108 Bratislava, IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45506388 Titul, meno a priezvisko správcu: Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.

Druh podania: Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1751704

14. 11. 2017

Dražobná spoločnosť, a. s.

Číslo OV: 206/2017 zo dňa 27.10.2017

Typ dokumentu: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Značka dokumentu: X006238

 

  1. Označenie dražobníka I. Obchodné meno/meno a priezvisko: Dražobná spoločnosť, a. s. II. Sídlo/bydlisko: a) Názov ulice/verejného priestranstva: Zelinárska b) Orientačné/súpisné číslo: 6 c) Názov obce: Bratislava d) PSČ: 82108 e) Štát: Slovenská republika III. Zapísaný: OR Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 3070/B IV. IČO/dátum narodenia: 35849703

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1742630

14. 11. 2017

T&N group - Business company s.r.o.

Číslo OV: 216/2017 zo dňa 13.11.2017
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K037788
Subjekt: T&N group - Business company s.r.o.

Spisová značka sprácovského spisu: 40K/3/2016 S 1436 Spisová značka súdného spisu: 40K/3/2016

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: T&N group - Business company s.r.o. Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Námestie svätej Anny 20B/7269, 911 01 Trenčín, IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34137645 Titul, meno a priezvisko správcu: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

Druh podania: Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE PODNIKU - 1. KOLO

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1751751

 

13. 11. 2017

ESTATE & EVENTS, s.r.o.

Číslo OV: 215/2017 zo dňa 10.11.2017
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K037572
Subjekt: ESTATE & EVENTS, s.r.o.

Spisová značka sprácovského spisu: 2K 42/2008 S1239 Spisová značka súdného spisu: 2K 42/2008

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ESTATE & EVENTS, s.r.o. Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Partizánska cesta 64, 97401 Banská Bystrica, IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36668982 Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Dušan Paulík

Druh podania: Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1750952

13. 11. 2017

STAVMART, a.s. v konkurze

Číslo OV: 214/2017 zo dňa 9.11.2017
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K037296
Subjekt: STAVMART, a.s. v konkurze

Spisová značka sprácovského spisu: 4K/1/2015 S 1436 Spisová značka súdného spisu: 4K/1/2015

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STAVMART, a.s. v konkurze Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Sabinovská 1, 080 01 Prešov, IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31563058 Titul, meno a priezvisko správcu: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

Druh podania: Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o Dražbe č. 03/2017 v zmysle ustanovenia § 17 zákona č. 527/2002 Z. z.

o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o DD“)

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1749936