Predaje majetku

4. 8. 2020

Martin Nejedlík

Číslo OV: 148/2020 zo dňa 3.8.2020
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K059537
Subjekt: Martin Nejedlík

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2633198

 

30. 7. 2020

ADEST, a.s. v konkurze

Číslo OV: 144/2020 zo dňa 28.7.2020
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K058295
Subjekt: ADEST, a.s. v konkurze


Spisová značka sprácovského spisu: 38R/3/2018 S1792

Spisová značka súdného spisu: 38R/3/2018 


Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ADEST, a.s. v konkurze 

Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Barbora Koncová LL.M.

 

Druh podania: Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu

Správca úpadcu ADEST a.s. v konkurze, so sídlom 956 36 Rybany 2, Slovenská republika, IČO: 34 112 961 vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) a nasl. ZKR prvé kolo verejného ponukového konania na predaj majetku úpadcu – pohľadávok.

 

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2628450

 

30. 7. 2020

I electro s.r.o.

Číslo OV: 144/2020 zo dňa 28.7.2020
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K058369
Subjekt: I electro s.r.o.


Spisová značka sprácovského spisu: 4K/24/2016 S1240

Spisová značka súdného spisu: 4K/24/2016


Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: I electro s.r.o.

Titul, meno a priezvisko správcu: Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.

 

Druh podania: Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o opakovanej dražbe zo dňa 23.07.2020

Sp. zn. 4K/24/2016, [LV č. 4247,druhé kolo]

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. ako správca oprávnený k zorganizovaniu dražby v zmysle ust. § 92 ods. 1 písm. d) v spojení s ust. § 92 ods. 6 a ust. § 206d zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 31.01.2017 (ďalej aj len ako „ZKR“) zverejňuje v zmysle ust. § 22 v spojení s ust. § 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZoDD“) nasledovné Oznámenie o opakovanej dražbe:

 

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2628424

 

30. 7. 2020

Domáce potreby Bratislava, š.p. v likvidácií

Číslo OV: 144/2020 zo dňa 28.7.2020
Typ dokumentu: Predaj majetku - správca konkurznej podstaty
Značka dokumentu: X028342
Subjekt: Domáce potreby Bratislava, štátny podnik v likvidácií

Správca konkurznej podstaty
Meno: JUDr. Magdaléna Kollárová
Sídlo/Bydlisko:  , Bratislava, 

Úpadca
Obchodné meno/Meno a priezvisko: Domáce potreby Bratislava, štátny podnik v likvidácií
Sídlo/Bydlisko: Legionárska 1/C, 83104 Bratislava,  IČO/Dátum narodenia: 00021288

 

Vyhlasuje: VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE.

JUDr. Magdaléna Kollárová – správca č. S493, sídlo správcu:  Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava,:, t.č. 02/55574597, e-mail: judr.kollarova@legalskills.sk v konkurznom konaní na Krajskom súde v Bratislave, č. k. 1K 37/1998, voči úpadcovi: Domáce potreby Bratislava, štátny podnik v likvidácií, Tomášikova 14, 826 67 Bratislava, IČO: 00 021 288, ponúka na predaj:

 

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2628359

30. 7. 2020

PB Power Trade, a.s.

Číslo OV: 144/2020 zo dňa 28.7.2020
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K058357
Subjekt: PB Power Trade, a.s.


Spisová značka sprácovského spisu: 4K/25/2014 S1680

Spisová značka súdného spisu: 4K/25/2014


Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PB Power Trade, a.s. 

Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Jaroslav Jakubčo PhD.

 

Druh podania: Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o treťom ponukovom konaní

JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca úpadcu PB Power Trade, a.s., so sídlom Za plavárňou 3937/1, 010 08 Žilina, IČO : 44 063 555, týmto vyhlasuje tretie ponukové konanie (ďalej len „ponukové konanie“) na speňaženie majetku tvoriaceho oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951.  

 

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2628086

30. 7. 2020

PEROSA & KODEXI, s.r.o. v likvidácii

Číslo OV: 144/2020 zo dňa 28.7.2020
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K058387
Subjekt: PEROSA & KODEXI, s.r.o. "v likvidácii"


Spisová značka sprácovského spisu: 2K 2/2020 S1826

Spisová značka súdného spisu: 2K 2/2020


Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PEROSA & KODEXI, s.r.o. "v likvidácii"

Titul, meno a priezvisko správcu: RESKON, k.s.

 

Druh podania: Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu

RESKON, k.s., správca majetku dlžníka PEROSA & KODEXI, s.r.o. „v likvidácii“, Vajanského 93/5068, 984 01 Lučenec, IČO: 36049549, č.k. 2K 2/2020 v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) ZKR ponúka v I. kole verejného ponukového konania hnuteľný majetok:

 

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2627826

 

28. 7. 2020

GIBALEX spol. s r.o.

Číslo OV: 142/2020 zo dňa 24.7.2020
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K057514
Subjekt: GIBALEX spol. s r.o.


Spisová značka sprácovského spisu: 38K/18/2018 S1070

Spisová značka súdného spisu: 38K/18/2018


Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GIBALEX spol. s r.o. 

Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Peter Frajt

 

Druh podania: Iné zverejnenie

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA:

Správca úpadcu GIBALEX spol. s r.o., so sídlom Slovenskej armády 48, 914 41  Nemšová, IČO: 31 408 401,   vyhlasuje v súlade s ustanovením § 92 ods. 1/ písm. d) zákona 7/2005 Z.z. ponukové konanie na speňaženie hnuteľnej veci – motorového vozidla VOLKSWAGEN TOUAREG EČ: TN881CL, dátum prvej evidencie 19.4.2007, farba čierna metalíza, počet najazdených kilometrov 200.000 

 

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2624929

 

 

23. 7. 2020

JULSTAN, s.r.o.

Číslo OV: 140/2020 zo dňa 22.7.2020
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K056819
Subjekt: JULSTAN, s.r.o.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2622489

22. 7. 2020

Púchovský mäsový priemysel, a.s.

Číslo OV: 139/2020 zo dňa 21.7.2020
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K056309
Subjekt: Púchovský mäsový priemysel, a.s.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2622701

 

21. 7. 2020

Promedelix s. r. o.

Číslo OV: 239/2019 zo dňa 11.12.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K105972
Subjekt: Promedelix s. r. o.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2375085