Postup pri podávaní žiadosti

Žiadateľ o uzavretie Zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu je povinný poverenej osobe doručiť:

1.
Žiadosť o uzavretie zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu (ďalej len „žiadosť“)
 
2.

Prílohu k žiadosti - Zoznam pohľadávok, ktorá obsahuje presnú identifikáciu pohľadávok navrhnutých na konsolidáciu v elektronickej podobe (vo formáte .xlsx alebo .xls). Obidva dokumenty je žiadateľ  povinný doručiť do elektronickej schránky Slovenskej konsolidačnej a.s. (OVM), IČO: 35776005, suffix 10001, vedenej na Ústrednom portáli verejnej správy.

Akákoľvek ďalšia komunikácia žiadateľa a poverenej osoby bude realizovaná prostredníctvom e-mailovej adresy konsolidacia@konsolidacna.sk.

 
 
Formálne a obsahové náležitosti žiadosti, prílohy a ďalších súvisiacich dokumentov sú uvedené v časti DOKUMENTY.