Postup pri odovzdávaní dokumentácie

V lehote 5 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu resp. dodatku k nej (ďalej len „zmluva“) je správca pohľadávky štátu povinný odovzdať Slovenskej konsolidačnej, a.s. (ďalej len „poverená osoba“) všetky doklady a poskytnúť všetky informácie týkajúce sa pohľadávok, ktoré sú predmetom konsolidácie podľa zmluvy.


Pre odovzdanie dokumentácie je potrebné vyhotoviť Odovzdávací a preberací protokol ( ďalej len „Protokol“) a poverenie pre osobu oprávnenú na odovzdanie dokumentácie a podpísanie Protokolu.

 

1. Odovzdanie dokumentácie v listinnej podobe:

V prípade odovzdania dokumentácie poverenej osobe v listinnej podobe, správca odovzdá Protokol v dvoch vyhotoveniach. Poverenie správca odovzdá v jednom vyhotovení (úradne overený podpis nie je potrebný).
Správca sa zaväzuje odovzdať dokumentáciu v mieste sídla poverenej osoby, a to buď osobne alebo poštou na základe vypracovaného Protokolu. Jedno vyhotovenie Protokolu podpísané poverenou osobou (potvrdenie prevzatia dokumentácie) následne odovzdá poverená osoba správcovi.

 

2. Odovzdanie dokumentácie v elektronickej podobe:

V prípade odovzdania dokumentácie v elektronickej podobe sa správca zaväzuje zaslať dokumentáciu do elektronickej schránky poverenej osoby spolu s Protokolom (v jednom vyhotovení). Dokladom pre správcu o tom, že zo strany poverenej osoby došlo k prevzatiu dokumentácie prostredníctvom elektronickej schránky, je príslušná elektronická doručenka doručená do elektronickej schránky správcu.

 

UPOZORNENIE
Vzory odovzdávacieho protokolu a poverenia na odovzdanie dokumentácie sú uvedené v časti DOKUMENTY.