Informácie

Sprístupnenie informácií podľa zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení (ďalej len „Zákon“)

•    Spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry (§ 5 ods. 1 písm. a) Zákona)

Slovenská konsolidačná, a.s.(ďalej aj „SK, a.s.“) so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, založená zakladateľskou listinou zo dňa 26.10.1999 v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. zápisom zo dňa 10.11.1999 v oddieli Sa vložka č. 2257/B, IČO: 35776005. Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Právomoci povinnej osoby. Medzi základné právomoci Slovenskej konsolidačnej, a.s. patria:

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I

Popis organizačnej štruktúry.

Organizačná štruktúra spoločnosti

•    Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie (§ 5 ods. 1 písm. b) Zákona)
1. Žiadosť o poskytnutie informácie je žiadateľ oprávnený podať:
a)  písomne alebo
b)  ústne.

2. Žiadosti o sprístupnenie informácií je žiadateľ oprávnený podať:
a) poštou na adrese Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21 814 99 Bratislava 1
b) osobne v podateľni Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21 814 99 Bratislava 1
(v pracovných dňoch pondelok-štvrtok v čase od 9.00 h do 14.00 h a piatok v čase od 9.00 h do 12.00 h);
c) telefonicky na č. 02/59 289 386 (v pracovných dňoch v čase od 9.00 h do 14.00 h);
d) faxom na č. 02/59 289 400;
e) na e-mailovú adresu infoziadosti@konsolidacna.sk
f) osobne na odbore personálnej práce a komunikácie (v pracovných dňoch v čase od 9.00 h do 14.00 h).

3. Za písomnú žiadosť sa považuje žiadosť doručená v tlačenej forme poštou, osobným doručením, faxom alebo žiadosť doručená elektronickou poštou. 
4. Za ústnu žiadosť sa považuje žiadosť podaná osobne alebo telefonicky. Z takto podanej žiadosti sa vyhotovuje záznam.
5. Žiadosť je podaná dňom, keď bola oznámená povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii. Slovenská konsolidačná, a.s. žiadateľovi na jeho žiadosť písomne potvrdí podanie žiadosti a oznámi predpokladanú výšku úhrady za sprístupnenie informácie.
6. Žiadosť o sprístupnenie informácií musí mať predpísané náležitosti stanovené Zákonom, a to:
a) ktorej povinnej osobe je určená,
b) kto ju podáva - meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho         adresu na doručovanie alebo sídlo,
c) ktorých informácií sa žiadosť týka,
d) aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje.
7. Ak je žiadosť o sprístupnenie informácií nezrozumiteľná, resp. nemá predpísané náležitosti podľa bodu 6 tohto dokumentu, Slovenská konsolidačná, a.s. bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní odo dňa doručenia výzvy, neúplnú žiadosť doplnil. Súčasne poučí žiadateľa o tom, ako treba doplnenie urobiť.
8.  Ak napriek výzve Slovenská konsolidačná, a.s. žiadateľ žiadosť neopraví, resp. nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, Slovenská konsolidačná, a.s. žiadosť odloží a oznámi to žiadateľovi.
9. Informácie Slovenská konsolidačná, a.s.  sprístupní: 
a) ústne,
b) nahliadnutím do spisu (vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis),
c) odkopírovaním informácií na technický nosič dát,
d) sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami,
e) telefonicky,
f) faxom,
g) poštou, alebo
h) elektronickou poštou.
Ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, dohodne Slovenská konsolidačná, a.s. so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie; ak sa nedohodnú, Slovenská konsolidačná, a.s. sprístupní žiadateľovi informáciu technicky vykonateľným spôsobom vyžadujúcim v porovnaní s inými spôsobmi najnižšie náklady za sprístupnenie informácií. 
10. Ak žiadateľ navrhovaný spôsob sprístupnenia informácií v žiadosti neuvedie, pri sprístupnení informácie sa vychádza z právne vyvrátiteľnej domnienky, že navrhovaný spôsob sprístupnenia je zhodný so spôsobom podania žiadosti.
11. Pri sprístupňovaní informácie nevidiacej, slabozrakej, nepočujúcej alebo nedoslýchavej osobe Slovenská konsolidačná, a.s. postupuje osobitným spôsobom ustanoveným Zákonom. Pri podaní žiadosti takáto osoba predloží kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.
12. Ak predmetom žiadosti je získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, Slovenská konsolidačná, a.s. môže bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich dní od podania žiadosti, namiesto sprístupnenia informácií žiadateľovi oznámiť údaje, ktoré umožňujú vyhľadávanie a získanie zverejnenej informácie.
13. Ak žiadateľ trvá na sprístupnení zverejnenej informácie, Slovenská konsolidačná, a.s. mu ju sprístupní a v takom prípade začína lehota na sprístupnenie plynúť dňom, keď žiadateľ oznámil, že trvá na priamom sprístupnení informácie.
14. Ak Slovenská konsolidačná, a.s., ktorej bola doručená žiadosť, nemá požadované informácie k dispozícií a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do 5 dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii, inak žiadosť odmietne rozhodnutím. Postúpenie žiadosti Slovenská konsolidačná, a.s. bezodkladne oznámi žiadateľovi. Lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť znovu dňom, keď povinná osoba dostala postúpenú žiadosť. 
15. Žiadosti o sprístupnenie informácií nahliadnutím do spisu sa vybavujú v priestoroch Slovenskej konsolidačnej, a.s. každú stredu (ak je pracovným dňom), a to v čase od 9.00 h do 12.00 h.

•   Postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať (§ 5 ods. 1 písm. d) Zákona)
1. Žiadosť o sprístupnenie informácií vybaví Slovenská konsolidačná, a.s. bezodkladne, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadostí a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme. 
2. Lehotu na sprístupnenie informácie môže Slovenská konsolidačná, a.s. predĺžiť najviac o 8 pracovných dní (alebo o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme), a to najmä z nasledovných závažných dôvodov:
a) vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo Slovenskej konsolidačnej, a.s. vybavujúcej žiadosť,
b) vyhľadávanie, zber alebo spracovanie väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti,
c) preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty,
d) vyžiadanie si súhlasu na sprístupnenie informácie od osoby oprávnenej udeliť súhlas na sprístupnenie informácie podľa Zákona.
3. Predĺženie lehoty Slovenská konsolidačná, a.s. oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty podľa bodu 1 tejto časti. V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.
4. Ak Slovenská konsolidačná, a.s. poskytne žiadateľovi požadované informácie v rozsahu, spôsobom a v zákonom stanovenej lehote, urobí rozhodnutie zápisom v spise. Proti takému rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.
5. Ak Slovenská konsolidačná, a.s. v lehote na vybavenie žiadosti neposkytla informácie, ani nevydala rozhodnutie a ani nesprístupnila informáciu, predpokladá sa, že vydala rozhodnutie, ktorým odmietla poskytnúť informáciu. Za deň doručenia rozhodnutia sa v tomto prípade považuje tretí deň uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti.
6. Ak žiadosti o sprístupnenie informácií nebolo vyhovené hoci len sčasti, Slovenská konsolidačná, a.s. o tom vydá písomné rozhodnutie v lehote stanovenej Zákonom. Rozhodnutie sa nevydá len vtedy, ak bola žiadosť odložená pre neodstránenie jej nedostatkov aj napriek predchádzajúcej výzve. 
7. Ak požadovaná informácia tvorí utajovanú skutočnosť podľa osobitného zákona alebo daňového tajomstva podľa osobitného zákona, ku ktorým žiadateľ nemá oprávnený prístup, Slovenská konsolidačná, a.s. ju nesprístupní s uvedením odkazu na príslušný právny predpis.
8. Informácie, ktoré sa dotýkajú osobnosti a súkromia fyzickej osoby, písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy povinná osoba sprístupní len vtedy, ak to ustanovuje osobitný zákon, alebo s predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutej osoby.


•    Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby, vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené (§ 5 ods. 1 písm. c) Zákona)
1. Odvolanie možno podať:
a) poštou na adrese Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21 814 99 Bratislava 1
b) osobne v podateľni Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21 814 99 Bratislava 1
(v pracovných dňoch pondelok-štvrtok v čase od 9.00 h do 14.00 h a piatok v čase od 9.00 h do 12.00 h);
c) telefonicky na č. 02/59 289 444 (v pracovných dňoch v čase od 9.00 h do 14.00 h);
d) faxom na č. 02/59 289 400;
e) na e-mailovú adresu infoziadosti@konsolidacna.sk
f) osobne na odbore personálnej práce a komunikácie (v pracovných dňoch v čase od 9.00 h do 14.00 h).
2. Proti rozhodnutiu Slovenskej konsolidačnej, a.s. o odmietnutí požadovanej informácie môže žiadateľ podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie žiadateľ podáva Slovenskej konsolidačnej, a.s.. 
3. Odvolací orgán rozhodne do 15 dní od doručenia odvolania. Ak v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil. Za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.
4. Ak Slovenská konsolidačná, a.s. nevyhovie odvolaniu v plnom rozsahu, predloží ho spolu so spisovým materiálom odvolaciemu orgánu najneskôr do 15 dní odo dňa, keď jej odvolanie bolo doručené. Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 16 pracovných dní odo dňa doručenia odvolania Slovenskej konsolidačnej, a.s. Ak odvolací orgán v ustanovenej lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil; za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.
5. Ak odvolací orgán vyhovie odvolaniu v celom rozsahu a má požadovanú informáciu k dispozícii, sprístupnením požadovanej informácie zmení rozhodnutie Slovenskej konsolidačnej, a.s., voči ktorému bolo odvolanie podané.
6. Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa príslušných ustanovení občianskeho súdneho poriadku.


•    Sadzobník správnych poplatkov, ktoré povinná osoba vyberá za správne úkony a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií(§ 5 ods. 1 písm. f) Zákona)
1. Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi. Náklady na sprístupnenie informácie prístupnou formou osobe so zmyslovým postihnutím znáša Slovenská konsolidačná, a.s.
2. Informácie zasielané elektronickou poštou, faxom a telefonicky sa sprístupňujú bezplatne.
3. Bezplatne sa môžu sprístupniť informácie, ktorých súhrnné náklady neprekročia výšku 6,64 EUR bez DPH.
4. Od úhrady materiálnych nákladov sú oslobodené osoby, ktoré pri podaní žiadosti predložia kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.
5. Žiadateľ uhradí materiálne náklady Slovenskej konsolidačnej, a.s.pred poskytnutím informácie:
a) poštovou poukážkou,
b) bezhotovostným prevodom na účet Slovenskej konsolidačnej, a.s., č.účtu 3592020091/8160, variabilný symbol – číslo žiadosti o poskytnutie informácie,
c)  v hotovosti do pokladne Slovenskej konsolidačnej, a.s. každý pracovný deň od 9.00 h do   11.00 h. 
6. Slovenská konsolidačná, a.s. je oprávnená zaplatenie úhrady odpustiť. Úhrady sú príjmami Slovenskej konsolidačnej, a.s.


•    Sadzobník úhrad nákladov
Sadzobník úhrad za materiálne náklady pri sprístupňovaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení 
Náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie
a.    0,02 eura za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A4
b.    0,03 eura za vyhotovenie obojstranného listu formátu A4
c.    0,04 eura za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A3
d.    0,06 eura za vyhotovenie obojstranného listu formátu A3 
e.    0,65 eura za jeden kus nenahratej diskety 3,5”
f.    1,66 eura za 1 ks CD ROM 
g.    obálka formát A6 – 0,02 eura
h.    formát A5 – 0,03 eura
i.    formát A4 – 0,07 eura  
j.    náklady spojené s odoslaním informácie podľa aktuálneho cenníka poštových služieb


•    Prehľad právnych predpisov a znenia výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe(§ 5 ods. 1 písm. e) Zákona) 
» Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií);
» Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov;

© 2013 - Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21 814 99 Bratislava 1 - Všetky práva vyhradené