Kariéra

Ministerstvo financií Slovenskej republiky, ako vykonávateľ akcionárskych práv vyhlasuje výberové konanie č. VK/SK/2020/1 na obsadenie funkcií členov predstavenstva spoločnosti

 

Slovenská konsolidačná, a. s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava

 

Obsadzovaná funkcia: člen predstavenstva
Počet obsadzovaných funkcií: 3
Všeobecné a odborné predpoklady pre výkon obsadzovanej funkcie:
a) bezúhonnosť,
b) dôveryhodnosť,
c) spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
d) vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického alebo právnického smeru alebo získané v odbore zhodnom alebo príbuznom oblasti činnosti obchodnej spoločnosti,
e) prax v riadiacej funkcii,
f) aktívna znalosť anglického jazyka najmenej na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho rámca pre jazyky.

 

Za bezúhonnú sa na účely podľa bodu a) považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za trestný čin majetkovej povahy, za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom riadiacej funkcie alebo za úmyselný trestný čin.

 

Za dôveryhodnú sa na účely podľa bodu b) považuje fyzická osoba, ktorá
a) nepôsobila v posledných desiatich rokoch v riadiacej funkcii právnickej osoby, nad ktorou bola zavedená nútená správa, ktorá sa dostala do úpadku, na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz, povolená reštrukturalizácia, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolené vyrovnanie, na ktorú bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, voči ktorej bolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo na ktorú bol zrušený konkurz pre nedostatok majetku, a to kedykoľvek v období jedného roka pred vznikom takejto skutočnosti,


b) spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov v posledných piatich rokoch vykonávala svoje funkcie alebo podnikala a so zreteľom na tieto skutočnosti poskytuje záruku, že bude spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávať obsadzovanú funkciu vrátane plnenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo stanov obchodnej spoločnosti, prípadne z jej vnútorných právnych predpisov a aktov riadenia.


Zoznam požadovaných dokladov:

- žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- originál výpisu z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
- čestné vyhlásenie o dôveryhodnosti,
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
- kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní,
- odborný životopis s prehľadom dosiahnutého vzdelania a s prehľadom odbornej praxe,
- kópia dokladu preukazujúceho ovládanie anglického jazyka na požadovanej úrovni (B2), príp. čestné vyhlásenie o ovládaní anglického jazyka na požadovanej úrovni, ak uchádzač nepredloží príslušný doklad zo vzdelávacej inštitúcie

 

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní: do 09.10.2020

 

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zašlú uchádzači na adresu:

Ministerstvo financií SR, kancelária generálneho tajomníka služobného úradu, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, s označením na obálke a v žiadosti: VK/SK/2020/1. Uchádzač, ktorý spĺňa požadované predpoklady, bude písomne pozvaný na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho uskutočnením.


Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradení.


Ďalšie informácie uchádzačom poskytne: JUDr. Zuzana Pániková, tel.: 02/59585213, e-mail: zuzana.panikova@mfsr.sk

 

 


Právnik/Správca pohľadávok

 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Správa a vymáhanie pohľadávok verejnej správy - zamestnanec vypracováva návrhy na riešenie pohľadávok voči dlžníkom/spoludlžníkom/ručiteľom/záložcom. Podáva návrhy a zastupuje spoločnosť v rámci konkurzného, reštrukturalizačného, exekučného, správneho a súdneho konania, vypracováva právne stanoviská k jednotlivým prideleným prípadom.

Informácie o výberovom konaní

V prípade Vášho záujmu o pracovnú pozíciu nám zašlite e-mailom do 9. 10. 2020 životopis v slovenskom jazyku.
Pracovná pozícia je na dobu určitú - počas zastupovania zamestnanca na dlhodobej PN.
 
Viac informácii o pozícii najdene na webovej stránke Profesia.

Kontakt

Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Babulová
Tel.: +421257289478  E-mail: kbabulova@konsolidacna.sk