Všeobecné informácie

Dňa 1.1.2015 nadobudol účinnosť zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Slovenská konsolidačná, a.s. stala dňom 14.2.2015 poverenou osobou pre konsolidáciu pohľadávok verejného sektora.

V zmysle § 22 zákona je správca povinný do 31. decembra 2016 odplatne postúpiť písomnou zmluvou na poverenú osobu splatné pohľadávky štátu, ktoré vznikli do 31. decembra 2013.

 

Upozornenie
Dňa 31. 12. 2016 uplynie zákonná lehota na postupovanie pohľadávok štátu na poverenú osobu v zmysle ustanovenia § 22 zákona.
Poverená osoba preto vyzýva správcov majetku štátu, ktorí pripravujú postúpenie pohľadávok štátu na SK, a.s., aby žiadosti o uzavretie zmluvy o postúpení pohľadávok štátu bezodkladne doručili SK, a.s.

 

Postup správcov pri podávaní žiadosti o uzavretie zmluvy o postúpení pohľadávok štátu nájdete TU .

 

 Aktuálny výpis SK, a.s. z obchodného registra (odkaz na ORSR)