Postup pri podávaní žiadostí

Správca pohľadávok štátu, ktorý má záujem odplatne postúpiť pohľadávky štátu, doručí poverenej osobe:

1.
Žiadosť o uzavretie zmluvy o postúpení pohľadávok štátu (ďalej len „žiadosť“)
 
2.
Prílohu k žiadosti - Zoznam pohľadávok, ktorá obsahuje presnú identifikáciu pohľadávok navrhnutých na postúpenie, a to v elektronickej podobe na e-mailovú adresu: slovkons@konsolidacna.sk s tým, že ako predmet e-mailovej správy uvedie „ Žiadosť o uzavretie zmluvy o postúpení pohľadávok štátu“. Príloha k žiadosti bude tvoriť prílohu č. 1 k zmluve o postúpení pohľadávok štátu.
 

Formálne a obsahové náležitosti žiadosti, prílohy a ďalších súvisiacich dokumentov sú uvedené v časti DOKUMENTY.