Postup pri odovzdávaní dokumentácie

V lehote dohodnutej v Zmluve o postúpení pohľadávok štátu (ďalej len „zmluva“) je správca pohľadávky štátu povinný odovzdať Slovenskej konsolidačnej, a.s. (ďalej len „SK, a.s.“) všetky doklady a poskytnúť všetky informácie týkajúce sa pohľadávok, ktoré sú predmetom zmluvy.

Odovzdávanie a preberanie dokumentácie sa uskutoční v priestoroch SK, a.s. na základe vypracovaných odovzdávacích protokolov, ktoré podpíšu poverené osoby odovzdávajúceho a preberajúceho.

UPOZORNENIE

Vzory odovzdávacieho protokolu a poverenia na odovzdanie dokumentácie sú uvedené v časti DOKUMENTY.