Zúčtovacie údaje

Informácia o zúčtovacích údajoch pre dlžníkov 

ČISLO BANKOVÉHO ÚČTU

 

Číslo bankového účtu

7000537969/8180

IBAN

SK34 8180 0000 0070 0053 7969

BIC

SPSRSKBA

VARIABILNÝ SYMBOL

 

Evidenčné číslo pohľadávky *

*pridelené z informačného systému SK, a.s.

Pri platbe musí byť uvedený správny variabilný symbol, v opačnom prípade je možné,

že dlžníkovi nebude pohľadávka o príslušnú splátku znížená.

 

KONŠTANTNÝ SYMBOL*

 

498

Splátka istiny

5098

Splátka úroku z omeškania

298

Ostatné splátky

*z číselníka uviesť len jeden údaj

ŠPECIFICKÝ SYMBOL

4

Vlastné zaplatenie klientom

 

POZNÁMKA

Meno a priezvisko dlžníka, číslo rozhodnutia alebo platobného výmeru